atelier

Algemene verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden voor Doe-het-Zelf workshops voor particulieren

1. Onderwerp

Les Débrouillardes SPRL (KBO-nummer: 0642.565.612) heeft als bedrijf tot doel Doe-het-Zelf workshops te organiseren voor beginners en voor personen met meer ervaring. “De Plantrekkers” is de Nederlandstalige commerciële naam van het bedrijf Les Débrouillardes. De opleidingen gegeven door de dienstverleners van Les Débrouillardes BVBA zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden, die de gebruiker heeft gelezen en aanvaard zonder voorbehoud. De verschillende formules, de inhoud van de workshops, de data, het uurrooster, de prijzen en de algemene verkoopsvoorwaarden zijn te vinden op de website met het volgende adres: www.deplantrekkers.be. Een contract afsluiten voor onze Doe-het-zelf workshops houdt in dat de klant (gebruiker) bij het reserveren zonder voorbehoud deze huidige algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt.

2. Reservatie

Workshops reserveren kan via de website, per mail of telefoon:

 • Internetreservatie: de inschrijving voor een workshop wordt daadwerkelijk en definitief gevalideerd na de volledige betaling van de reservatie via de beveiligde online betalingsmodule op de website www.weezevent.com. De klant heeft toegang via de website www.deplantrekkers.be. U ontvangt een bevestiging van uw reservatie per e-mail. Wat de plaats van de workshop betreft, behoudt les Débrouillardes zich het recht voor om uiterlijk 7 dagen vóór de datum van de workshop, de plaats van de cursus te wijzigen, zolang de afstand tot de nieuwe locatie niet meer dan 20 km bedraagt.

 • Reservatie per telefoon en e-mail: bij telefonische of e-mail reservaties, wordt de inschrijving daadwerkelijk en definitief gevalideerd na ontvangst van de overschrijving van het workshopbedrag op de bankrekening vermeld door het bedrijf in haar e-mail of telefonische communicatie met de deelnemer en dit binnen 15 kalenderdagen.
 • De cursuspacks of cadeaubonnen zijn geldig voor een jaar vanaf de datum van bestelling. Reservatie van een workshop na bestelling van een cursuspakket of een cadeaubon wordt alleen mogelijk via telefoongesprek (02 609 56 66) of per e-mail (contact@deplantrekkers.be), na medeling van de gewenste cursusdata, en voor zover plaatsen beschikbaar zijn. Het bedrijf les Débrouillardes verbindt zich ertoe de gebruiksduur van de workshoppacks of cadeaubonnen te verlengen als de gevraagde cursussen volgeboekt zijn tot de geldigheidsdatum van de bon/pack in de regio van de gebruiker.

  De onderneming Les Débrouillardes behoudt zich het recht voor om de reservatie te annuleren indien de identiteit of het e-mailadres of het telefoonnummer van de klant niet correct zijn.

  3. Betaling / Betalinswijze

  De prijs van de workshop is het bedrag vermeld op de www.deplantrekkers.be website op de dag van de reservatie. De prijzen worden in euro's aangeduid. De BTW voor de Doe-het-zelf workshops bedraagt 21%. Online betalen met een kredietkaart op de website via de www.deplantrekkers.be via het www.weezevent.com platform gebeurt via een beveiligd systeem gekozen door uw bank. De informatie met betrekking tot de reservatie van een workshop en het nummer van de kredietkaart verschijnen niet op het internet. Het bedrijf Les Débrouillardes herinnert u eraan dat het belangrijk is om zich te beschermen tegen onbevoegde toegang tot uw wachtwoord en uw computer. Als u een computer deelt, raden wij u aan uw computersessie te verbreken.

  Betaling voor de doe-het-zelf workshops moet gedaan worden:

 • Op de website www.deplantrekkers.be per bankkaart, krediet- of debetkaart via een beveiligde betalingsmodule.

 • Via overschrijving op het rekeningnummer IBAN BE37 0017 7183 3928 op naam van les Débrouillardes SPRL.
 • In geval van een annulering van een reservatie door de klant, indien deze plaatsvindt:

 • Meer dan 15 kalenderdagen vóór de geboekte workshop, zal het totale workshopsbedrag worden afgeboekt, maar dit kan worden herbruikt voor een nieuw evenement binnen 6 maanden na de oorspronkelijke reservatie, afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen van de workshops van het bedrijf Les Débrouillardes.

 • Minder dan 15 kalenderdagen vóór de geboekte workshop, zal de volledige betaling worden geïnd als schadevergoeding.
 • De onderneming Les Débrouillardes behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren in geval van overmacht. In dit geval krijgt de klant de cursus terugbetaald.

  4. Eigendom

  Het bedrijf Les Débrouillardes heeft copyright voor alle content en gegevens beschikbaar op de website "www.deplantrekkers.be". Datasheets en alle andere documenten beschikbaar op de website www.deplantrekkers.be of voorgesteld tijdens de Doe-het-Zelf workshops zijn eigendom van het bedrijf Les Débrouillardes. Foto's op de website hebben geen contractuele waarde. Dit is alleen materiaal ter aanvulling en illustratie van bepaalde delen van de opleidingen. De reproductie, weergave en de publicatie van de technische documenten van het bedrijf Les Débrouillardes zijn toegestaan voor uitsluitend niet-commercieel of privé-gebruik, en kunnen niet worden gewijzigd of verspreid in welke vorm dan ook.

  5. Aansprakelijkheid

  Het bedrijf Les Débrouillardes informeert haar klanten dat de cursussen worden gegeven door dienstverleners (professionals uit de bouw, technische leraren, enz.). Het bedrijf Les Débrouillardes streeft ernaar om de veiligheid van haar klanten te waarborgen tijdens de workshops.

  Doe-het-zelf workshops betrekken de klant actief bij de cursus. Deze laatste verbindt zich ertoe waakzaam te zijn en te voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften die hem meegedeeld worden door de trainers. Snijgereedschap, of materieel dat men met de nodige voorzorgsmaatregelen moet hanteren, alsook chemische producten (verf, oplosmiddelen, ...) kunnen tijdens de workshop worden gebruikt. Zwangere vrouwen en personen die een medische behandeling ondergaan raden we daarom aan, de goedkeuring van hun arts te vragen voor hun deelname aan de workshops aangeboden door het bedrijf Les Débrouillardes. De onderneming Les Débrouillardes is niet aansprakelijk voor schade aan personen of eigendommen van de klant tijdens Doe-het-zelf workshops en wijst elke verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade af, van welke aard dan ook zonder uitzondering of voorbehoud. Het bedrijf Les Débrouillardes is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van voorwerpen en persoonlijke bezittingen meegebracht door de klant.
  De onderneming Les Débrouillardes kiest zijn dienstverleners zelf en controleert hun prestaties. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor problemen die de klanten kunnen ondervinden met trainers. Toch raden wij onze klanten aan om contact met ons op te nemen, zodat we kunnen helpen bij het vinden van een oplossing. De klant die na de training zelf klust doet dit op eigen verantwoordelijkheid. Het is aan hem of haar om ervoor te zorgen dat er zich geen risico voortdoet bij het klussen of het gebruiken van producten. De onderneming Les Débrouillardes is niet verantwoordelijk voor het resultaat van doe-het-zelf activiteiten die de klant op eigen verantwoordelijkheid verricht onder het voorwendsel dat dit eerder zo tijdens een cursus werd uitgelegd. De data sheet of andere ondersteuning die aan de klant na de training zou kunnen worden verzonden vermelden niet per se alle informatie en gegevens die de klant gekregen heeft tijdens de workshop. De onderneming Les Débrouillardes zorgt ervoor dat deze documenten of bestanden de belangrijkste informatie bevatten, die de klant toestaan klussen of decoratiewerken aangeboden tijdens de workshop uit te voeren in combinatie met de instructies van de lesgever. De toepassing van deze documenten is sterk afhankelijk van de vaardigheid van de persoon die het uitvoert. De implementatie van deze documenten is de verantwoordelijkheid van de gebruiker of wel van de derden die het uitvoeren. Het is aan deze laatste(n) om ervoor te zorgen dat er zich geen risico voordoet bij het uitvoeren van het werk of het gebruik van de producten die ze zelf zouden hebben gekocht. De onderneming Les Débrouillardes is niet verantwoordelijk voor het resultaat verkregen door de gebruiker op basis van een document dat deze op eigen verantwoordelijkheid heeft opgesteld onder het voorwendsel dat dit door het bedrijf is gegeven of verzonden. Het gaat hier gewoon op opleidingsinformatie en in geen geval om een handleiding voor producten of gereedschap.

  6. Algemene bepalingen

  De gegevens geregistreerd op de www.deplantrekkers.be website kunnen gebruikt worden als bewijs van de communicatie tussen de twee partijen, voor reservaties verricht door klanten en transacties gerealiseerd tussen het bedrijf les Débrouillardes en de klant. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de klant en het bedrijf Les Débrouillardes voor het gebruik van haar diensten en vervangen in hun geheel alle eerdere overeenkomsten tussen de klant en het bedrijf les Débrouillardes met betrekking tot de diensten. De klant stemt ermee in dat het bedrijf les Débrouillardes hem mededelingen toezendt, ook diegene betreffend wijzigingen van de huidige voorwaarden, via e-mail, post of bekendmaking op de website. Als de klant een workshop in een GAMMA winkel heeft gereserveerd, stemt hij ermee in dat het bedrijf INTERGAMMA BELGIË zijn emailgegevens gebruikt om hem ook mededelingen toe te zenden. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elke klacht in verband met een doe-het-zelf workshop moet schriftelijk worden ingediend bij het bedrijf Les Débrouillardes SPRL Jules Bordetlaan, 13 1140 Brussel, België of per e-mail (contact@deplantrekkers.be). Indien het bedrijf Les Débrouillardes niet alle rechten uitoefent of geen rechtsmiddelen doet gelden onder de huidige voorwaarden (of deze die het bedrijf Les Débrouillardes kan toepassen uit hoofde van elk toepasselijk recht) erkent de klant dat het bedrijf les Débrouillardes hierdoor geen afstand doet van haar rechten. Deze rechten en rechtsmiddelen blijven dus geldig en van toepassing voor het bedrijf Les Débrouillardes. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een beslissing van een bevoegde rechtbank, zal deze geschrapt worden zonder dat de overige bepalingen van de Algemene verkoopsvoorwaarden in het gedrang komen. De overige bepalingen blijven geldig en van toepassing. Elk geschil tussen de onderneming Les Débrouillardes en de klant betreffend de volgende verkoopsvoorwaarden of de Doe-het-Zelf workshops zal behoudens een minnelijke schikking onder de jurisdictie van de Brusselse Rechtbank vallen. De Partijen verbinden zich er niettemin toe eerst te proberen een schikking te bereiken.

  Bijzondere clausules voor groepsoffertes aangeboden aan particulieren of bedrijven

  2. Reservatie

  Het is mogelijk een datum te reserveren voor een bepaalde gebeurtenis zonder tijdsbeperking, met inachtneming van een redelijke termijn.

  3. Betaling / betalingswijze

  In alle gevallen vragen wij een aanbetaling van 33% bij de bestelling. De datum zal daadwerkelijk en definitief worden gereserveerd na ontvangst van de aanbetaling, die altijd ten minste 15 dagen voor het evenement moet plaatsvinden. De betalingen gebeuren via overschrijving aan de onderneming Les Débrouillardes BVBA op de bankrekening BE37 0017 7183 3928. Het BTW tarief voor de Doe-het-zelf workshops bedraagt 21%.

  In het geval van een evenementannulering, indien deze plaatsvindt:

 • Meer dan 15 kalenderdagen vóór de geboekte workshop, zal het totale workshopsbedrag worden afgeboekt, maar dit kan worden herbruikt voor een nieuw groepsevenement binnen 6 maanden na de oorspronkelijke reservatie, afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen van de workshops van het bedrijf Les Débrouillardes.

 • Minder dan 15 kalenderdagen vóór de geboekte workshop, zal de volledige betaling worden geïnd als schadevergoeding.
 • De onderneming Les Débrouillardes behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren in geval van overmacht. In dit geval krijgt de klant de cursus terugbetaald.

  Elke wijziging in het aantal deelnemers:

 • Tot 5 dagen voor het evenement, kan een verhoging / verlaging van het aantal deelnemers de kosten veroorzaken.

 • Wordt de verlaging van het aantal deelnemers minder dan 5 dagen voor het evenement meegedeeld, kan dit niet leiden tot een vermindering van de kosten van de geleverde dienst. In geval van een of meer personen, is dit alleen mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke van Les Débrouillardes, en door middel van een extra forfaitair bedrag.
 • Houd jezelf op de hoogte: